Shear, 2011

Shear, 2011

wood and glue, 70in x 30in x 12in

Shear, 2011

Shear, 2011

wood and glue, 70in x 30in x 12in, detail

Shear, 2011

Shear, 2011

wood and glue, 70in x 30in x 12in

Wedge, 2012

Wedge, 2012

wood and glue, 32in x 34in x 17in

Wedge, 2012

Wedge, 2012

wood and glue, 32in x 34in x 17in

Husk, 2011

Husk, 2011

wood, glass, glue, 41in x 40in x 16in

Husk, 2011

Husk, 2011

wood, glass, glue, 41in x 40in x 16in

Husk, 2011

Husk, 2011

wood, glass, glue, 41in x 40in x 16in, detail

Coupling, 2011

Coupling, 2011

wood and glue, 29in x 28in x 17in

Coupling, 2011

Coupling, 2011

wood and glue, 29in x 28in x 17in

Link, 2011

Link, 2011

wood and glue, 29in x 17in x 13in

Link, 2011

Link, 2011

wood and glue, 29in x 17in x 13in

Joint, 2011

Joint, 2011

wood and glue, 23in x 24in x 12in

Joint, 2011

Joint, 2011

wood and glue, 23in x 24in x 12in, detail

Joint, 2011

Joint, 2011

wood and glue, 23in x 24in x 12in